S’allenant in su Tzentru Canoa Kayak de Crabas I Giganti dello Sprint. Bator dies de isport cun atletas internatzionales

Image: 

 

 

Sunt comintzados is allenamentos de is atletas pro su radunu isportivu internatzionale I Giganti dello sprint organizadu dae su Tzìrculu Nàuticu Aristanis.

Est comintzadu su campu de addestramentu in su tzentru canoa Kayak de Crabas, unu perìodu de allenamentu cun sa presèntzia de iscuadras sardas e de is grupos chi benint dae su restu de Itàlia e dae àteras natziones europeas. Sàbadu 19 e domìniga 20 de santandria comintzant is garas in su Riu Mar’e Foghe in Zeddiani, in particulare cun sa gara ufitziale regionale aberta a is atletas internatzionales in is 2000 metros chi s’at a fàghere domìniga.

“S’eventu faghet parte de su calendàriu natzionale FICK Federatzione Italiana Canoa Kayak “Sport per Tutti” 2022 – ispiegat su presidente de su Tzentru Canoa Kayak Gian Marco Patta - e in prus de su valore isportivu e agonìsticu tenet s’iscopu de fàghere a connòschere is oportunidades chi su territòriu nostru dat dae su puntu de vista turìsticu, ambientale e culturale. In particulare cherimus dimustrare a is atletas e a is tècnicos de àteras natziones chi su territòriu nostru est su logu ideale pro is allenamentos e pro is vacàntzias a manera cunforme a s’isport e a s’ispàssiu, a manera particulare in atòngiu e in ierru, pro preparare is iscuadras natzionales e de club”.

Custu mangianu is atletas chi benint dae Itàlia, Ungheria, Islovènia, Malta, Romania, Ucràina, Islovàchia e Croàtzia ant retzidu su saludu de is autoridades. Presentes pro dare su bene bènnidos a is isportivos is sìndigos de Crabas e Zeddiani, Andrea Abis e Claudio Pinna .

“Gràtzias a is particularidades de su territòriu distintu dae zonas ùmidas de importu, podimus bìnchere s’iscummissa de dare logos mannos pro s’isport aunidu a sa natura e a sa cultura. Pro tantu amus atzetadu cun interessu mannu sa proposta de su Tzìrculu Nàuticu, patrotzinende s’eventu e dende a is atletas giòvanos s’allògiu in s’ostellu de sa gioventude gestidu dae s’Àrea Marina Proteta, pro chi si potzant intèndere òspites istimados, in mesu sa bellesa naturale de su Sinis” at naradu su Sìndigu Andrea Abis.

Fìntzas su Sìndigu de Zeddiani Claudio Pinna est istadu cuntentu meda de sa manifestatzione:  “At a èssere unu praghere e un’onore a retzire is atletas pro sighire is atividades in is dies de sàbadu e domìniga. Damus a su Tzìrculu Nàuticu Aristanis totu sa collaboratzione nostra, cumbintos chi est un’initziativa bona chi biet aunidos pro un’obietivu de importu territòrios e assòtzios isportivos. Unu passu in dae in antis pro chi comunidades piticas comente Zeddiani potzant ismanniare s’oferta e fàghere a connòschere is potentzialidades de su logu”.

Soddisfatu su Vitze Presidente de sa Federatzione Canoa Daniele Isabella: “Ispero chi siat su comintzu de una filera de eventos chi cun su tempus potzat imbàtere a livellos semper prus artos de calidade e cantidade: un’oportunidade de importu pro is atletas chi in custu logu potzant agatare is mègius cunditziones climàticas pro is allenamentos e pro is garas fintzas in custu tempus de s’annu”.

S’eventu est istadu patrotzinadu fintzas dae sa Fundatzione Mont’e Prama, chi oe at retzidu is atletas in su museu tzìvicu Giovanni Marongiu pro una bìsita ghiada ispetziale. Is atletas ant connotu cussos Gigantes de perda chi dant su nùmene a s’eventu. Un’ocasione manna pro promòvere su territòriu, chi fintzas gràtzias a issos at a sighire su giru de su mundu aviadu dae sa Fundatzione.

Ant patrotzinadu s’eventu fintzas s’Àrea Marina Proteta Penìsula de su Sinis Ìsula de Malu Bentu e su Comune de Aristanis.

Fiant presentes a su saludu fintzas is assessores de Crabas Alessandra Pinna, Laura Celletti e Enrico Giordano.

S’apuntamentu ufitziale cun totu is autoridades est prevididu pro sàbadu, a s’abertura de is garas.

(M.G.S.)

 

 

Tipo di notizia: 
notizie