Programma de interventu PNRR Lìnia 1.2 "Percursos de autonomia pro persones cun Disabilidade"- Iscadèntzia a mesudie (h 12) de su 30 de santandria 2022

Image: 

 

 

OBIETIVU GENERALE

S'obietivu generale de su progetu est cussu de fàghere duos grupos apartamentu, cumpostos dae 6 persones cun disabilidades a arriscu de marginalidade, finalizados a s’inclusione sotziale cun sa promotzione de sa fòrmula de s’abitare assistidu e de s’inserimentu in su traballu. Est rivoltu in antis de totu a is persones cunsideradas prus a arriscu de marginalidade, in particulare a  su superamentu de s’assistèntzia residentziale (cando su tratamentu residentziale no est sa risposta de assistèntzia apropriada a is bisòngios de sa persone) o cando custu tratamentu est finidu.

IN ITE CUNSISTET?

Su progetu previdet un’oferta de percursos de formatzione e agiornamentu ispetzìficos, comente tirotzìniu, cursos  professionalizantes o àteru, paris cun entes de formatzione e entes de su tertzu setore, pro ismanniare is cumpetèntzias personales, professionales, informàticas de is benefitziàrios, imparende a impreare computer, ìnternet e is tecnologias modernas de comunicatzione e informatzione.

PRESENTATZIONE DE IS DOMANDAS

Is domandas si podent presentare o dae sa persone cun disabilidade o dae is familiares suos o dae chie ddu rapresentat a manera legale (ADS, tutore, curadore) e mandadas in intro de su 30/11/2022, h 12,00, segundu is modalidades chi sighint:

  • - Cun cunsigna dereta a manu in s’Ufìtziu Protocollo de su Comune de Aristanis, a:

Palatzu Campus Colonna, Pratza Eleonora 25 - pranu terra. 

Oràrios e modalidades pro ddas retzire: 

  • Dae su lunis a sa chenàbura dae is 9,00 a is 12,30
  • martis dae is 15,30 a is 17,30 (giòbia merie serradu ).

 

(M.G.S.)

Tipo di notizia: 
avvisi