Novas

04 Agosto 2022
    Crabas tenet unu primu puntu de intrada a sa praja dedicadu a is persones cun disabilidade fìsica. In sa praja de Santu Giuanne de Sinis s’...
02 Agosto 2022
    Su mangianu de su 30 de trìulas su Sìndigu Andrea Abis, is Assessores e is Cussigeris comunales ant presentadu su tzentru istòricu nou. In sa pratza...
29 Luglio 2022
    Cun Determinatzione n. 296 de su 27.07.2022 est istada aprovada sa graduatòria definitiva chi pertocat is iscritziones noas pro s’annu...
29 Luglio 2022
    Si faghet a ischire chi cun Detèrmina n.293 de su 26.07.2022 est istada aprovada sa graduatòria definitiva de is benefitziàrios residentes pro sa...
28 Luglio 2022
    Est acabadu eris a mangianu su progetu “Ghost gear”, fatu dae s’Àrea Marina Proteta Penìsula de su Sinis Ìsula de Malu Entu paris cun su WWF pro minimare s’...
26 Luglio 2022
    Cun caràtere de urgèntzia su 22 de trìulas su Sìndigu de Crabas Andrea Abis at emanadu un’ordinàntzia pro torrare a abèrrere is canales chi garantint sa...
26 Luglio 2022
    In s’Àrea Marina Proteta de sa Penìsula de su Sinis identificatzione e recùperu de is atretzaduras de pisca pantasma chi sòfocant is mares nostros, cun...
19 Luglio 2022
    Su mangianu de su 15 de trìulas in su tzentru isportivu Donna Annetta is pitzinnos e is pitzocos chi frecuentant su tzentru de istiu comunale Un’Estate Gigante...
12 Luglio 2022
    Est partidu sàbadu 9 de trìulas su servìtziu de sarvamentu in mare in su Sinis. “Ocannu tenimus carchi dificultade tenende contu chi sa Regione nos at...
12 Luglio 2022
    S’istrutura noa in ue s’ant a pònnere is Gigantes de Mont'e Prama est istada presentada a sa comunidade chenàbura 8 de trìulas, a is 19,30, in ocasione de s’...
07 Luglio 2022
    Torrat a partire s’istiu e s’Amministratzione Abis proponet, paris cun s’assessoradu a sa Cultura e a su Turismu, unu calendàriu ricu meda de eventos, cun...
05 Luglio 2022
    Pro su segundu annu a fila Crabas, cun sa Penìsula de su Sinis e s’ìsula de Malu Entu, bidet torradu a cunfirmare su prèmiu de importu mannu de is Chimbe Velas...
30 Giugno 2022
    Sàbadu 2 de trìulas s’Amministratzione Abis si preparat a fàghere a intèndere torra sa boghe de sa protesta pro atirare s’atentu in contu de sa firmada de sa...
30 Giugno 2022
    A pustis de s'anteprima de Barùmini e de su merie de eris, intra de mùsica e archeologia in Mont’’e Prama, su fèstival internatzionale “S’Ìsula de is Gigantes...
28 Giugno 2022
    In Sardigna naschet ufitzialmente S’Ìsula de is Gigantes - Fèstival Internatzionale de Archeologia: sete apuntamentos in chimbe sitos diversos, dae su...