Novas

03 Novembre 2022
    Dae su 4 a su 6 de santandria, in Crabas, s’at a fàghere s’eventu finale de Sea, Sail & Surf for Parkinson (S4P), progetu Europeu chi promovet sa...
27 Ottobre 2022
    Cun detèrmina n.429 de su 17.10.2022 est istadu aprovadu s’avisu pùblicu chi pertocat sa mesura regionale "Rèdditu de inclusione sotziale - L.R. n. 18/...
27 Ottobre 2022
    Est abertu unu bandu pùblicu pro assignare is contributos a integratzione de is cànones de locatzione pro s’annu 2022. TÈRMINES DE PARTETZIPATZIONE A...
26 Ottobre 2022
    Si informant is interessados chi a pustis de sa Delìbera de Giunta Regionale n. 31/2 de su 13 de santugaine de su 2022, s'Agentzia Agris Sardigna at fatu...
25 Ottobre 2022
    Sunt istados ativados is interventos chi sighint pro su deretu a s’istùdiu pro is istudiantes.  1. BURSA DE ISTÙDIU REGIONALE (a.s. 2021/2022) Pro...
25 Ottobre 2022
    Sa Biblioteca comunale, cun s’assessoradu a sa Cultura, comintzat s’atòngiu cun una rassigna literària noa, “Istantanee d’Autore”. Unu progetu chi cheret...
19 Ottobre 2022
    Custu merie est istadu inauguradu in Solanas s’impiantu isportivu comunale, una novidade dedicada a is prus giòvanos, chi s’inserit in unu progetu mannu...
19 Ottobre 2022
    Cun custu bandu pùblicu si cheret seletzionare un’espertu tècnicu pro dd’afidare s’incàrrigu de diretzione de is atividades collegadas a s’Iscola. In...
18 Ottobre 2022
    Sunt ativos dae su 17 de custu mese su Portale Genitores e s’Aplicatzione ComunicApp, impreados dae s’amministratzione comunale ghiada dae su Sìndigu Abis...
12 Ottobre 2022
    Su diabete, a dolu mannu, in provìntzia de Aristanis puru si presentat cun un’intzidèntzia e una prevalèntzia artas meda. Pro cussu sa Provìntzia de Aristanis...
11 Ottobre 2022
    Una mangianada de festa cussa chi s’est fata in su tzentru de Recùperu de su Sinis in sa marina de  Santu Giuanne. A sa presèntzia de is amministradores,...
04 Ottobre 2022
    Su 4 de santugaine Crabas at a dare su beni torradu a “Manneddu”, su Gigante chi torrat a domo a pustis chi dd’ant connotu in museos natzionales e èsteros meda...
29 Settembre 2022
    Est finidu bene meda su progetu Sinis Sentinels, comintzadu in làmpadas dae su Comune de Crabas e s’Àrea Marina Proteta Penìsula de su Sinis Ìsula de Malu...
27 Settembre 2022
    Est Crabas su logu seberadu dae su regista Paolo Zucca pro unu de is “ciak” de su film nou, “Vangelo Secondo Maria”.  Intre martis e mèrcuris Santu...
22 Settembre 2022
    Giòbia 22 de cabudanni a is 20.30 in sa Pratza Tzentrale de Santu Giuanne de Sinis in Crabas, pro sa rassigna musicale “Un’Isola di Musica 2022...