Novas

23 Novembre 2022
    OBIETIVU GENERALE S'obietivu generale de su progetu est cussu de fàghere duos grupos apartamentu, cumpostos dae 6 persones cun disabilidades a arriscu de...
21 Novembre 2022
    Sàbadu mangianu in sa pratza Ravenna in Crabas est istada inaugurada s’installatzione fata dae is istudiantes de su Litzeu Artìsticu Carlo Contini de...
18 Novembre 2022
    Sunt comintzados is allenamentos de is atletas pro su radunu isportivu internatzionale I Giganti dello sprint organizadu dae su Tzìrculu Nàuticu...
17 Novembre 2022
    Est istada aprovada sa Graduatòria provisòria de is benefitziàrios REIS 2022 – Segunda Semestralidade – Annu 2022. A su Protocollo de s’Ente sunt arribadas...
17 Novembre 2022
    Una de is iscobertas subàcueas prus de importu fatas in is abbas sardas est cussa de unu relitu de edade romana iscobertu in su tretu de mare chi s’agatat...
16 Novembre 2022
    Sighit sa rassigna literària Istantanee d’Autore promòvida dae s’assessoradu a sa Cultura e dae su Servìtziu Biblioteca comunale. Chenàbura 18 de santandria a...
15 Novembre 2022
    Est finidu su progetu “Amici del Fratino 2022”, fatu dae s’Àrea Marina Proteta Penìsula de su Sinis Ìsula de Malu Bentu cun su co-finantziamentu de s’...
11 Novembre 2022
    Sa necròpoli de Monte de Prama s’agatat in su territòriu de Crabas, in sa base de su montigheddu chi tenet su matessi nùmene,  in s’istrada...
11 Novembre 2022
    Is termas de Domu de Cubas, in su villàgiu de Santu Srabadoi, in edade tardu-romana fiant in intro de un’insediamentu mannu chi si islargaiat in is logos...
10 Novembre 2022
    In su Sinis de Crabas si contant 75 nuraghes cun una densidade de prus de unu nuraghe pro ogni kmq. Faghent totu parte de sa classe de is nuraghes a...
09 Novembre 2022
    Cun ùndighi votos a favore, unu chi no at votadu e unu contràriu, eris su Cussìgiu comunale at aprovadu su Pianu Reguladore nou pro su campusantu,...
08 Novembre 2022
    Sighit sa rassigna literària Istantanee d’Autore promòvida dae s’assessoradu a sa Cultura e dae su Servìtziu Biblioteca comunale. Chenàbura 11 de santandria a...
08 Novembre 2022
    In intro de su 30 de santandria si podet presentare sa domanda pro s’iscritzione in s’Albu de is persones idòneas a s’ufìtziu de iscrutadore de sègiu...
07 Novembre 2022
    Sunt nùmeros record cussos chi resurtant dae s’istiu 2022 in is plajas e in is istruturas de Crabas. Responsàbile puru sa gana de torrare a partire chi at...
04 Novembre 2022
    Sa Fundatzione Mont’e Prama, paris cun s’assessoradu regionale a sa Cultura de sa Regione Sardigna e su Comune de Crabas, pigat parte a sa tzelebratzione de sa...