Creschet sa Cumpangia Barratzellare, deghe cumponentes noos ant giuradu

Image: 

 

 

Sunt bator fèminas e ses òmines is barratzellos noos chi s’agiunghent a sa Cumpangia Barratzellare de Crabas. Chenàbura sero ant giuradu a dae in antis de su Sìndigu de Crabas Andrea Abis, acumpangiados dae su Cumandante de su Corpus Fabrizio Lochi e dae Barbara Poddi, responsàbile de su Servìtziu de Politzia locale.

Is agentes noos aiant partetzipadu a s’Avisu pùblicu pro intrare in sa Cumpangia publicadu in su mese de làmpadas, a pustis aiant sighidu is dies de formatzione e unu collòchiu finale pro èssere ammìtidos.

Meda is incàrrigos chi ant a tènnere. Intre de custos sa vigilàntzia e sa tutela de su territòriu de cumpetèntzia comunale, sa collaboratzione cun is autoridades in su servìtziu de protetzione tzivile siat in casu de emergèntzia idru-geològica, siat in sa preventzione e in su nde ochìere is fogos.

In sa tzerimònia ogni cumponente nou at pronuntziadu su giuramentu, promitende de “osservare lealmente is leges de s’Istadu e de is Regiones e de acumprire is incàrrigos afidados cun cussèntzia e diligèntzia e cun s’intentu de chircare s’interessu pùblicu”.

Cun decretu prefetìtziu, is deghe barratzellos sunt istados nominados Agentes de Pùblica Seguresa.

“Su contributu dadu dae sa Cumpangia Barratzellare a su Comune de Crabas est de importu mannu, ca cunsentit a s’Ente de pòdere fàghere afidamentu in personale cualificadu in atividades de importu comente cussa de sa vigilàntzia e de su patugliamentu, antincèndiu, preventzione e seguresa in intro de su sistema comunale de protetzione tzivile” at naradu su Sìndigu Andrea Abis a sa fine de sa tzerimònia, faghende a is Barratzellos noos is augùrios de bonu traballu.

(M.G.S.)           

 

Tipo di notizia: 
notizie